Jesse Livermore – Nhà giao dịch chứng khoán vĩ đại – Kỳ 96: Livermore nhận định về phân tích cơ bản

Jesse Livermore kỳ trước dưới đây anh em https://traderviet.com/threads/jess…i-ky-95-thi-truong-chi-co-mot-huong-di.34097/ *** “Do đó việc cố gắng dự đoán hành động của thị trường dựa trên các tin tức tức kinh tế …

Read More